Wethouder Scheringa overhandigt cheque voor verduurzaming dorpshuis Belt-Schutsloot
Wethouder Scheringa overhandigt cheque voor verduurzaming dorpshuis Belt-Schutsloot Foto: Wilbert Bijzitter

Gemeente Steenwijkerland legt Klimaat- en Duurzaamheidsplan voor aan lokale partners

· leestijd 3 minuten Steenwijkerland

De gemeente Steenwijkerland heeft de afgelopen maanden gewerkt aan een Klimaat- en Duurzaamheidsplan. Wethouder Marcel Scheringa: “In dit Klimaat- en Duurzaamheidsplan wordt aan de hand van vijf thema’s uitgelegd welke doelen we willen én moeten behalen in onze gemeente op het gebied van klimaat en duurzaamheid. 

De vijf thema’s zijn duurzame energie, mobiliteit, circulariteit, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Samen vormen deze thema’s het kompas om onze opgaven uit te kunnen voeren. Het Klimaat- en Duurzaamheidsplan is door het college vrijgegeven voor inspraak. Dat betekent dat we het gaan sturen naar onze partners in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan onze energiecorporaties, Stichting Duurzaam Steenwijkerland en Businessclub Steenwijkerland. We vragen hen om hun mening te geven over het plan. Hiermee verrijken we ons plan en bieden deze daarna aan bij de gemeenteraad.”

Een belangrijk onderdeel van het Klimaat- en Duurzaamheidsplan is dat voor elk van de vijf thema’s een ambitieniveau is geformuleerd. Soms in lijn met landelijke doelen en op sommige onderdelen ook een hogere ambitie. “We zijn benieuwd hoe onze partners daarnaar kijken. Welke ambities vinden zij reëel? Wat vinden ze haalbaar? Want, om de doelen te halen moeten zowel de overheid als de inwoners en ondernemers aan de slag,” aldus de wethouder.

Duurzame energie
“We spannen ons in om bij te dragen aan de doelen om de klimaatveranderingen beperkt te houden. Dat betekent dat we mensen informeren en stimuleren om maatregelen te nemen om de CO2 uitstoot te beperken, bijvoorbeeld door hun huis te isoleren en door over te gaan op andere warmtebronnen dan aardgas. Dit doen we onder andere met ons programma ‘geWOON besparen’, waarin we samenwerken met verschillende instanties om zoveel mogelijk inwoners te helpen met energie besparen in hun huis. We hebben daarbij oog voor mensen met minder financiële mogelijkheden en ondersteunen hen met raad en daad. Onze ambitie is om al in 2045 aardgasvrij te zijn. Dat is eerder dan het landelijke doel om in 2050 aardgasvrij te zijn.

Minder aardgas en andere fossiele brandstoffen betekent ook dat we investeren in de opwek van hernieuwbare energie zoals zon- en windenergie. We houden vast aan de doelen die we met andere overheden hebben afgesproken over de lokale opwek van energie, zoals ons bod via de Regionale Energiestrategie (RES). We willen zonne-energie bij voorkeur opwekken via daken en boven parkeerterreinen. Om ons aandeel aan hernieuwbare energie te halen, zetten we ook in op het realiseren van grote windturbines. Dat doen we beperkt en met oog voor alle belangen van het gebied en de mensen.”

Mobiliteit
Steenwijkerland is een uitgestrekte gemeente. Daardoor wordt er veel gereisd in onze gemeente. Door inwoners, maar ook door bezoekers, toeristen en werknemers. Om hen zo duurzaam mogelijk te kunnen laten reizen in Steenwijkerland wordt er ingezet op meer laadpalen, elektrische deelauto’s en fietsen en wordt onderzocht of waterstof een oplossing kan bieden. “Er rijden al meer dan 40 deelfietsen in onze gemeente. We onderzoeken nu de mogelijkheden en interesse onder inwoners voor deelauto’s. Uiteraard zijn beiden elektrisch. Daarmee dragen we bij aan een betere bereikbaarheid binnen onze gemeente voor iedereen én schone mobiliteit. Onze ambitie is: Steenwijkerland hoort tot de beste plattelandsgemeenten voor duurzame mobiliteit.

Circulariteit
Hergebruiken van materialen, hier is de gemeente al langere tijd mee bezig. Het afval wordt gescheiden, zodat het opnieuw gebruikt kan worden. De ambitie is om dit de komende jaren te verbeteren, samen met Rova. Circulair inkopen staat ook hoog op de agenda. Hierin werkt de gemeente samen met de Businessclub. Wethouder Marcel Scheringa: ‘De gemeente gaat meer circulair, biobased en lokaal inkopen. Onze ambitie is in lijn met het landelijk beleid namelijk om in 2050 volledig circulair te zijn. We stimuleren bedrijven in onze gemeente om ook te kijken naar hun bedrijfsvoering. Wat kun je doen binnen jouw organisatie om hier aan bij te dragen.”

Klimaatadaptatie 
“Het klimaat verandert. Daardoor hebben we te maken met meer hitte in de zomer en veel meer regen in het najaar. Dit zorgt voor uitdagingen. En vraagt iets van ons als gemeente, maar ook van de inwoners en ondernemers. Hoe richten we ons openbaar gebied en tuinen in? Ons doel is om inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te helpen. Door uit te leggen wat je zelf kunt doen, maar ook in de vorm van subsidies en hulp. Van bijvoorbeeld een tuincoach.’ vertelt Scheringa. ‘Onze ambitie is om in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust te zijn.”

Biodiversiteit
Steenwijkerland is een groene gemeente, met veel natuur. Er zijn verschillende soorten planten en dieren, zoals allerlei vogels, vissen, insecten en zoogdieren. Ontwikkelingen als klimaatverandering kunnen invloed hebben op die natuur. Maar ook buiten natuurgebieden is het belangrijk om de biodiversiteit te beschermen en te vergroten, zoals in steden en dorpen. Wethouder Scheringa: “Onze ambitie is dat in 2050 onze gemeente natuur-inclusief is. En de gebiedseigen biodiversiteit behouden en versterkt is. Met speciale aandacht voor het behoud van poelen, houtwallen, singels en lanen in het buitengebied.”

Duurzaam Steenwijkerland
“Het Klimaat- en Duurzaamheidsplan helpt ons verder. Met wat we nu al doen en gaan doen de komende jaren. Zodat we als gemeente het goede voorbeeld kunnen geven, maar vooral ook samen met de inwoners en ondernemers hiermee aan de slag kunnen. Met als doel: samen zorgen voor een duurzaam Steenwijkerland,” besluit de wethouder.


Wethouder Scheringa overhandigt cheque voor verduurzaming dorpshuis in Belt-Schutsloot - Foto: Wilbert Bijzitter

Janno Post met zijn zoon bij de nieuwe regenton en lavendelhaag
Lente! Tegels eruit, groen in de tuin in Westerveld Westerveld 6 uur geleden
Jan de Weerd van Brouwerij 1
Biljartvereniging Steenwijk speelt twee wedstrijden: gelijkspel en verlies. Sport 7 uur geleden
Weidevogelboer van het jaar Harry Sol krijgt de plaquette uitgereikt door voorzitter Hans de Lange
Vogelwacht IJsselham kiest Harry Sol uit Zuidveen tot Weidevogelboer van het jaar 2023 en neemt afscheid van bestuurslid Ton Fleer Steenwijkerland 9 uur geleden
Zaanzang, Verzetstraat 10, Koog aan de Zaan
VORK Kunstlezing op 12 maart: Marc Ruygrok in gesprek met Tijs Goldschmidt Cultuur 9 uur geleden
Willie Schilder zingt al vanaf zijn tiende jaar -
Willie Schilder brengt single en videoclip uit: Feesten in de kroeg Cultuur Insta-Dekop 11 uur geleden
Ensemble Himmelsburg
Serie Passie voor Bach brengt zondag 'cafémuziek' in Grote Kerk Steenwijk Cultuur 11 uur geleden

Abonneer gratis

op de digitale krant en ontvang
deze wekelijk in je mailbox.